صفحه اصلی مهارت های کاربردی

مهارت های کاربردی

مدیریت خشم: اگر زیاد خشمگین می شوید، بخوانید

مدیریت خشم

خشم یکی از واقعی ترین احساسات ما انسان هاست و چگونگی کنترل آن برای همه ی ما ضروری است. «مدیریت خشم» اصطلاحی است برای توصیف مهارت هایی که شما یا فرد دیگر، در مواقع خشمگین شدن به آن نیاز دارید استفاده می شود تا در مواجهه با چنین شرایطی از راه درست با آن برخورد کنید. اگر شما انگیزه ی …