کارآفرینی: رشد استارتاپ بدون جذب سرمایه

در این مجموعه آموزشی یاد خواهید گرفت: تعیین راهبرد شروع به کار یافتن سرمایه گذار شناسایی و جمع آوری منابع…
12,000 تومان