baladshow
  1. کسب و کار

  2. مدیریت پروژه

  3. اصول مدیریت پروژه: تدارکات

اصول مدیریت پروژه: تدارکات

مدت زمان
01:23:56
تعداد ویدیو ها
۲۲

مترجم ها

زهرا عیسایی

زهرا عیسایی

م

محمد بی پروا

مجموعه های مرتبط